ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN JOS HARM B.V., GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Artikel 1: Gelding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door de aanvaarding van onze offerte c.q. de totstandkoming van de met ons gesloten overeenkomst gaat opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden en onderwerpt zich aan de daarin te zijnen aanzien opgenomen verplichtingen, met terzijdestelling van eigen bepalingen of voorwaarden. Onder opdrachtgever wordt verstaan de contractspartij van Jos Harm B.V.

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden, nadat wij een opdracht of order definitief schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk bevestigd. Aan eventueel nadien te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, die van onze bevestiging afwijken, zijn wij eveneens slechts gebonden, indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3. Door ons in de afbeeldingen, catalogi, tekeningen, of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit of materiaalspecificaties worden geacht zo nauwkeurig mogelijk te zijn gegeven, doch zijn voor ons niet bindend.

4. Alle door ons vervaardigde en verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, etc. blijven ons eigendom, ook al worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door ons gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden anders dan met onze uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

5. Tenzij anders is overeengekomen behouden wij met betrekking tot onze aanbiedingen, als ook met betrekking tot totstandgekomen overeenkomsten ons het auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes.

6. Indien ten gevolge van een door ons gedane aanbieding geen overeenkomst tot stand komt, zijn wij gerechtigd offertekosten in rekening te brengen; het bedrag van de offertekosten wordt door ons meegedeeld alvorens de offerte door ons gemaakt wordt.

Artikel 3: Omvang van de overeengekomen werkzaamheden

1. Voor de omvang en de aard van de overeengekomen werkzaamheden zijn de tekst van de offerte en de opdrachtbevestiging bindend. In de prijs
van de overeengekomen werkzaamheden zijn slechts die leveringen en die werkzaamheden begrepen, die in de offerte/opdrachtbevestiging uitdrukkelijk zijn vermeld.

2. Indien overeengekomen dragen wij zorg – in de mate die door ons wordt bepaald – voor instructie van ons of ons personeel.

3. Opdrachtgever verbindt zich aan ons alle gegevens te verstrekken die wij nodig oordelen ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en dient ervoor zorg te dragen dat wij regelmatig en zonder onderbreking onze werkzaamheden kunnen voortzetten en voltooien.

Artikel 4: Meer- en minder werk

1. In door ons gesloten overeenkomsten is de bevoegdheid begrepen om door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden leveren en/of aanbrengen, dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden presteren.

2. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is uitdrukkelijk niet begrepen:

a. metsel-, timmer-, stucadoors-, schilders-, behangers-, herstel of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen van gas of water of het electriciteitsnet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door ons zelf te behandelen zijn, alsmede de daartoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

3. De toepasselijkheid van het in het artikel 7A:1646 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5: Prijzen en kosten

1. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en andere overheidslasten, prijzen en alle andere kosten. In geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze factoren, ook al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de datum van de offerte respectievelijk van het contract voorzienbare omstandigheden, zal de offerte- respectievelijk contractprijs dienovereenkomstig worden verhoogd respectievelijk verlaagd. Wij blijven echter bevoegd te leveren tegen de prijs, vermeld op de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging.

2. Indien de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, zullen al onze prijzen worden verhoogd met de extra kosten, waaronder renteverlies, die hierdoor ontstaan.

3. Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, netto in Euro, inclusief B.T.W.

Artikel 6: Levertijden

De door ons opgegeven termijnen waarbinnen zal worden geleverd hebben geen fataal karakter. Bij overschrijding van de opgegeven levertijd zijn we
eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtgever.

Artikel 7: Transport- en ander risico

1. Alle goederen en materialen reizen tot het tijdstip van montage voor risico van opdrachtgever, ook al is franco levering overeengekomen.

2. Alle goederen, materialen, gereedschappen, enz., die zich bevinden op het terrein van opdrachtgever of in een door opdrachtgever aangewezen ruimte, bevinden zich daar voor risico van opdrachtgever.

Artikel 8: Reclames en garantie

1. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

2. Noodzakelijke verbeteringen als gevolg van fouten in het verrichte werk zullen op verzoek van de opdrachtgever door ons zonder extra kosten worden uitgevoerd indien deze fouten binnen één jaar na levering worden geconstateerd en schriftelijk aan ons worden kenbaar gemaakt. Wij zijn van deze garantieverplichting bevrijd, indien opdrachtgever derden, zonder onze goedkeuring, werkzaamheden aan het geleverde werk laat verrichten of deze zelf verricht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade en/of nadeel:

a: voortvloeiend uit het verkeerde gebruik van door ons geleverde zaken en/of diensten.

b: ontstaan door het niet voldoen aan wettelijke en/of andere van overheidswege gestelde eisen aan het gebruik van door ons geleverde zaken.

c: voortvloeiende uit bouwkundige gebreken die zich voordoen na de oplevering.

2. Indien wij onverminderd het voorgaande lid aansprakelijk zijn voor schade en/of nadeel en deze aansprakelijkheid door de rechter wordt erkend, zal de totale aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan het terzake van de verrichte werkzaamheden overeengekomen prijs.

Artikel 10: Overmacht

1. Voor een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden indien deze het gevolg is van overmacht.

2. Als overmacht zullen wij ondermeer mogen beschouwen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, werkstakingen en -uitsluitingen, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, ziekte van personeel, het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door toeleveranciers, en alle andere buiten onze schuld ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van onze verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd, dan wel bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op opdrachtgever en/of koper, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde goederen ons eigendom.

Artikel 12: Betaling, rente en incassokosten

1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling van geleverde goederen plaats contant direct bij aflevering; betaling van opgedragen werkzaamheden vindt plaats op basis van maandfacturering. De betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij grotere objecten en aanneming van werk vindt betaling als volgt plaats:
40% bij opdracht,
40% voor aanvang werkzaamheden,
20% na gereedkomen werkzaamheden.

2. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening plaatsvinden.

3. Indien opdrachtgever enige termijn niet op de vervaldag voldoet zijn wij gerechtigd – onverminderd onze verdere rechten – boven de verschuldigde hoofdsom een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen.

4. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Daarbij wordt 15%, berekend over de hoofdsom, aan de opdrachtgever in
rekening gebracht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van met onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten onze administratieve gegevens beslissend.

3. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en ons mochten ontstaan worden, met uitsluiting van de gewone rechter, beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de stichting raad van arbitrage voor metaalnijverheid en -handel, gevestigd te ‘s Gravenhage.
De opdrachtgever is bevoegd om, binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.